Vad är rasism?

Vad är rasism?

I korta drag så är rasism diskriminering mellan människor baserad på ras, färg eller etniskt ursprung. Den kan komma i form utav system av föreställningar, förfaranden och tro som i grunden är baserad på en världsbild eller ideologi där människor kan delas upp i ”raser.” Ras i sig är ett laddat ord och många menar i modern tid att ordet i sig har spelat ut sin roll eftersom vi alla tillhör arten homo sapiens. Även antropologer är delade i ordets betydelse men samhällsvetenskapligt och biologiskt sett så finns det inte olika raser utav människan, utan istället ett gammalt uttryck för att dela upp människor i stora och distinkta grupper baserat på kulturella, etniska, geografiska samt anatomiska och kulturella skillnader. Hit räknas även lingvistiska, sociala och religiösa övertygelser.

 

Ordet i sig har sitt ursprung ifrån det fornfranska ordet ”rasse” runt 1512 och kommer från italienskans ”razza”. Etymologer tror att razza kommer arabiskans ord ”ras” som betyder överhuvud för eller över något. Dock så kan det i sammanhanget även härledas till arabiska ”genat” eller latinska ”gens” vilket helt enkelt betyder klan eller folk. Grekiskans ”genos” som betyder ras, slag eller börd, avkomma. Så kort sagt så är det inte biologisk skillnad mellan raser man menar, utan det har en betydelse som kommer från ”gemensamt ursprung” och har inget att göra med artskillnader eller om någon skulle vara överlägsen på grund utav sin hudfärg eller bakgrund eftersom människan är en homogen art. Därför används ofta ordet ras utomlands för att särskilja på olika folkgrupper, så som i USA där man talar om ”race” utan samma laddning som ordet har här i Sverige.

Rasism kan komma från alla etniciteter

Samtidigt skall man inte fastna i etymologi eller andra små detaljer, för då förlorar diskussionen hela sin mening. Däremot så kan det konstateras att uttrycket ”omvänd rasism” är felaktigt och att något sådant fenomen inte existerar. Detta då det är ett ologiskt konstaterande vars innebörd inte har någon egentlig betydelse. Rasism är rasism, oavsett vilka utövarna är. Någon med afrikansk börd kan vara lika rasistisk mot en vit person som en vit kan vara mot någon med en svart hudfärg. Det är också ett konstaterande som man måste ta på allvar, att rasism kan komma från alla etniciteter och nationaliteter, inte bara från kaukasier.

 

Rasism, eller föreställning om vissa folkslags överlägsenhet har funnits porträtterat genom hela mänsklighetens historia, men som en formell ideologi uppkom det först på 1800-talet med inspiration från nationalromantik och socialdarwinism som tydligast exempel. Rasism präglas starkt utav ett ”vi” och ”dom” tänkande där man skiljer mellan olika folkgrupper av olika anledningar. Detta är väldigt tydligt i modern historia om man kollar på apartheidtiden i Sydafrika som fanns kvar fram till 1994 och segregationen i USA fram till mitten utav 1960-talet. Ett annat exempel som ofta uppmärksammas är antisemitismen och hur det har särpräglats under historiens gång, bland annat genom bibelberättelser så som hur judarna var slavar i Egypten under Moses tid eller de mer konkreta exemplen under andra världskriget. En del antropologer anser att rasism kommer ifrån vår tid som flockdjur och senare stammar från tiotusentals år sedan då konkurrensen utav mat och boplatser var högre och överlevnadschanserna var tillsammans med medelålder väldigt låg, vilket gjorde att man lättare fick en fientlig inställning till andra grupper som tävlade om tillgängliga resurser.