Något som tyvärr sprider sig som ett gift i vårt samhälle är det hedersrelaterade våldet. Även om vår huvudsakliga syssla är att bekämpa den rasism som finns i Sverige så är hedersrelaterat våld ett annat problem som vi vill belysa eftersom det verkligen behöver bekämpas.

Något vi tycker att upplysa framförallt kvinnor om är att det finns skyddat boende hedersrelaterat våld som man kan ta del av och få hjälp genom om man har utsatts för hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld är en form av våld som riktas mot en person i en familj eller en grupp av människor på grund av att personen anses ha kränkt familjens eller gruppens hederskodex. Hederskodexen är en uppsättning regler och normer som styr hur personer i en viss kultur eller samhällsgrupp ska bete sig och vad som anses vara acceptabelt eller oacceptabelt.

Hedersrelaterat våld kan ta många olika former, till exempel fysiskt våld, hot, förnedring, kontroll och isolering. Det kan riktas mot både män och kvinnor, men kvinnor är i de flesta fall de som drabbas av hedersrelaterat våld.

Vad är då ett skyddat boende?

Ett skyddat boende är en form av bostad där personer som har behov av extra stöd och skydd kan bo. Skyddade boenden är oftast avsedda för personer som har svårt att klara sig själva på grund av olika anledningar, till exempel funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller våld i nära relationer.

Skyddade boenden har en viss grad av service och stöd, till exempel rådgivning, matlagning, städning och socialt stöd. Många skyddade boenden har också personal som finns tillgänglig dygnet runt för att ge stöd och hjälp när det behövs.

Målet med skyddade boenden är att ge personerna som bor där en trygg och säker bostad där de kan få stöd och hjälp att må bra och leva ett så självständigt liv som möjligt.